Mitjans informatius

Diari la Veu

Diari d'actualitat (inactiu)

Diarilaveu.com és el nou domini i la nova capçalera, que editem des del 5 d’abril del 2017, de www.laveupv.com, diari digital del grup comunicatiu LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ, nascut l’1 de gener del 2013 amb l’objectiu clau i fonamental de vertebrar el País Valencià, de ser una veu diferent, independent i rigorosa que contribuïsca al canvi social. Això és, fer ús del periodisme 2.0 a través de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, que, en ple segle XXI, ens permeten a la vegada parlar de nosaltres, els valencians, i connectar-nos directament amb la resta del món.

Diarilaveu.com és el diari digital del País Valencià, editat per l’empresa Edicions La Veu del País Valencià, S. Coop. V. Els continguts del diari s’estructuren i es divideixen en tres grans àrees de continguts: Informació, Opinió i En imatges. La informació apareix dividida en les seccions de Política, Economia, Societat, Cultura, Educació, Medi Ambient i Ciència.

Per a fer-ho, el diari s’ha dotat d’un equip de professionals joves formats al món del periodisme i les noves tecnologies per tal de facilitar diàriament informacions d’interés amb la màxima qualitat i immediatesa. La tasca de la redacció es complementa amb l’àrea d’Opinió, mitjançant un ventall de columnistes i opinadors que aporten pluralitat i capacitat d’interpretació i anàlisi al projecte.

Com a mitjà nascut en l’era d’Internet, per a www.diarilaveu.com la innovació és una constant que forma part de la columna vertebral del projecte. Tenim la voluntat de continuar sent capdavanters alhora que treballem per a explotar al màxim les possibilitats d’interacció i de participació dels lectors a les nostres xarxes, i a la secció, dins de l’àrea d’Opinió, de cartes dels lectors.

La línia editorial de diarilaveu.com es basa en la defensa i exigència d’alguns valors essencials: els drets humans; la pau i la no-violència; la igualtat entre homes i dones; el respecte per la natura i el medi ambient, i la cultura, llengua, patrimoni i història del País Valencià. El mitjà vol arribar a una part de l’opinió pública valenciana, conformada pels lectors en digital, que se situen ideològicament en la defensa de l’estat del benestar social, els servicis públics bàsics, les polítiques econòmiques alternatives a les neoliberals, la sostenibilitat ambiental i els valors propis del País Valencià.

El diari té el repte d’aplicar la perspectiva de gènere a tots els seus productes com a eina per a la igualtat real. Des de la seua inequívoca vocació de servici públic, diarilaveu.com vol ser un element d’anàlisi i informació, a més d’un camí cap a la dignitat del poble valencià. També desitja contribuir a l’imparable dinamisme d’internet elaborat en la nostra llengua i a l’enriquiment del sistema comunicatiu valencià.