Política de privadesa

 

En compliment del  Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals s’informa a les persones usuàries que, la cessió de les seves dades a aquesta pàgina web suposa el consentiment inequívoc per part seva per a que la Fundació Cultural Jordi de Sant Jordi CV, tracte de forma automatitzada les seves dades personals i les incorpore a l’arxiu de dades personals amb la finalitat de donar compliment als objectius fundacionals. Les seues dades no podran cedir-se a empreses amb finalitats promocionals, ni publicitàries.

 

Així mateix, s’informa de la possibilitat que teniu d’exercir, segons s’estableix a la LOPDGDD  i al RGPD, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades, editant-les i eliminant-les vostè mateix, estant identificat a la web, o d’adreçar-los a la Fundació Cultural Jordi de Sant Jordi CV per carta certificada o per correu electrònic a info@fundaciojordidesantjordi.org , on consta com a referència ‘DADES PERSONALS’ i el dret que voleu exercir. La Fundació es compromet a mantenir i custodiar les dades personals de forma confidencial, aplicant per això allò que s’estableix a la normativa vigent.